Stavsundsholmen 1:33 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 330

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 330
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 33
Byggnadsår: ca 1960-65?
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia

? Uppgifter saknas

Kuriosa

Folket