Stavsundsholmen 1:27 Fakta

Bilder    

Stavsundsholmen 324

Faktaruta

Belägenhetsadress: Stavsundsholmen 324
Fastighetsbeteckning: Stavsundsholmen 1: 27
Byggnadsår: ca 1965
Byggnadstyp: Sommarstuga

Husets historia

?

Kuriosa

 

Folket

Huset byggdes av Irene Jigberg