Härön 1:7 Änga Fakta

Bilder     Dokument

Faktaruta
Belägenhetsadress: Härön Ängen 421
Fastighetsbeteckning: Härön 1:7
Byggnadsår: ?
Byggnadstyp: Enkelhus

Husets historia
1900 ca är huset byggt
1960-talet Eternitplattor sattes upp utvändigt
1990 talet renoverades huset och återfick träklädsel. Även uthus renoverades.

Kuriosa
Dokumentation om Änga finns i vetenskaplig uppsats, ’1986 RAÄ1986-3 Herrön - Levande odlingslandskap’ och en beskrivning i Svenska Turistföreningens årsbok 1988 ’Bondens år i Sverige’, där finns ett kapitel som handlar om Änga. Dessa finns tillgängliga på Häröns bibliotek.
Ett dokumentärt filminslag gjordes sommaren 1992 av SVT i programserien ’Mitt i naturen’ vilken beskriver syskonens arbete ute på Änga och den unika naturen.

Folket

De sista invånarna på Änga var syskonen Erik, Ragnar, Asta Andersson. de sista bönderna som brukade Änga aktivt som jordbruk fram till 1993.

De hjälptes åt att bruka jorden på det gamla sätt, som deras föräldrar lärt dem. Ingen konstgödsel eller moderna tekniker att driva jordbruk förekom. Syskonen sålde sin mjölk och den fraktades via skottkärra till bryggan vid ’Rörhårt’, man rodde över Härö Båg till Stavsund, där man lade till, lastade över på nästa skottkärra och körde mjölkkannan fram till Svängevik, där nästa doris förde mjölken över till mjölkbilen i Sumpen. Fram till ca 1990 fanns inga maskiner till hjälp, men då såldes den sista  hästen och en traktor inskaffades. På Änga har det aldrig förekommit några som helst konstgjorda odlingsmetoder, vilket gör att floran och faunan är unik i sitt slag.

Syskonen var engagerade i Klövedals församling och man tog sig till kyrkan varje söndag. Man gick vintertid hela sträckan via Grönvik fram till Svängevik i ’storstövlar’ eftersom det var fuktig terräng. I Svängevik bytte man till lågskor innan man tog sig över till Sumpen med färjan till den väntande kyrkbussen. Sommartid rodde man med dorisen över Härö Båg och gick från Stavsund till Svängevik, till dorisen som fanns förtöjd där. Ragnar, en av bröderna, var kyrkvärd i 28 år.

Fastigheten testamenterades till Sjöräddningssällskapet, som i sin tur sålde gården vidare till Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen. När Länsstyrelsen övertagit ägandet skedde en renovering av byggnaderna och arbetet med att skapa ett naturreservat påbörjades. Inköp av omkringliggande mark skedde och så småningom blev större delen av Härön förklarad för naturreservat.

På uppdrag av Naturvårdsenheten förvaltas naturreservatet dels av Västkuststiftelsen , dels av Uno Holmberg, Sibräcka (själva gården Änga). För att bibehålla den unika floran, bland annat med sällsynta orkidéer och gräsarter,  hålls årligen slåtter på Änga där man slår med lie, arrangerat i samverkan med Tjörns Naturskyddsförening

Dokument skrivna av BE Silverdahl har hittats bland efterlämnat material på Änga.